LUKU 1
Yhdistyksen nimi, kieli ja kotipaikka

YHDISTYKSEN NIMI, KIELI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi: Suomen Agilitykissat ry
Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne: SAGIK
Yhdistyksen epävirallinen nimi ruotsiksi: Agilitykatter Finland
Yhdistyksen epävirallinen nimi englanniksi: Agility Cats Finland
Yhdistyksen kieli on Suomi
Kotipaikka: Vantaa


LUKU 2
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on kohottaa kissan arvotusta, lisätä
kissamyönteisyyttä ja kannustaa kissan aktivointiin. Kissa-agility
ja kissojen aktivointi sopivat kaikille kissoille rodusta
riippumatta.

Kissa kaipaa seuraa, huolenpitoa ja aktiviteetteja pysyäkseen
terveenä ja onnellisena. Kissa-agility on mukava harrastus sekä
kissalle että omistajalle. Esteiden ylittämisen on tarkoitus olla
leikkimielistä puuhaa, josta molemmat osapuolet nauttivat.

Haluamme korostaa, että kissa kaipaa omistajansa seuraa ja huomiota.
Erityisesti sisäkissat kaipaavat paljon aktiviteetteja. Kun kissan
energia suunnataan positiiviseen tekemiseen, kuten agilityyn, jäävät
sohvan repimiset pois päivärutiineista. Agility on ajan viettämistä
kissan kanssa niin, että kissakin nauttii siitä.

TOIMINTA
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tuottaa valistusta ja viestintää: verkkolehdessä, verkkosivuilla
  sekä sosiaalisessa mediassa. Muita viestintäkanavia voidaan
  kartoittaa ja ottaa käyttöön tarvittaessa
 • jakaa tietoa arvojensa mukaisesta kissan kouluttamisesta
 • toimii kissan aktivoinnin ja virikkeellistämisen asiantuntijana:
  luennot, verkkoluennot, lehtiartikkelit, haastattelut
 • tekee sidosryhmäyhteistyötä esimerkiksi kissayhdistysten,
  järjestöjen, eläinkauppojen, eläintenkouluttajien, medioiden ja
  muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • tarjoaa ja tuottaa sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden käyttöön
  kissan aktivoinnista ja kissa-agilitystä kertovaa materiaalia
 • järjestää laji- ja yhdistysesittelyitä esimerkiksi eläinkaupoissa
  ja muissa vastaavissa ja tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa
 • järjestää virallisia kissa-agilitykilpailuja
 • kehittää muita kissan kanssa harrastettavia lajeja ja koordinoi
  niihin liittyvää kilpailutoimintaa
 • järjestää paikallistoimintaa, kuten esimerkiksi vapaamuotoisia
  treenirinkejä
 • tarjoaa jäsenilleen apua, tukea ja materiaalia paikallistoiminnan
  järjestämiseen
 • osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun toimialaansa koskevilta
  osin.

Toimintaa ohjaavat arvot

Yhdistyksemme ydinarvoja ovat kissalähtöisyys, kissan
lajityypilliset tarpeet, sekä ihmisen ja kissan välinen molempiin
suuntiin toimiva vuorovaikutus. Toimintamme ytimessä on ajatus
siitä, miten kissa voi elää lajityypillistä, turvallista ja
mielekästä elämää. Toimintamme perustuu uusimpaan tutkittuun tietoon
kissan terveydestä, käyttäytymisestä, hyvinvoinnista ja niihin
vaikuttavista tekijöistä.

Perustamme koulutusideologiamme operanttiin oppimisteoriaan: Kissaa
ei saa kurittaa tai pakottaa, vaan kaiken koulutuksen tulee perustua
kissan palkitsemiseen (positiivinen vahviste). Lisäksi kannatamme
kissan valvottua ja turvallista ulkoilua, emmekä lähtökohtaisesti
hyväksy kissan valvomatonta ulkoilua sen kissalle ja ympäristölle
aiheuttaman vaaran ja haitan takia.

Olemme sitä mieltä, että kissan arvostuksen ja yhteiskunnallisen
aseman parantamisen vuoksi on tärkeää, että kaikki ne kissat
kastroidaan/steriloidaan asianmukaisesti, joita ei ole tarkoitus
käyttää jalostukseen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että mielestämme
kaikkien yli 9 kk ikäisten kotikissojen tulee olla asianmukaisesti
kastroituja/steriloituja.

SAGIKin toimintaympäristö on syrjinnästä vapaa alue. Yhdistyksen
toiminnan puitteissa ketään ei syrjitä ihonvärin, uskonnon,
seksuaalisen suuntautumisen tai minkään muun vastaavan tekijän
perusteella.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan asianmukaisen luvan

 • järjestää maksullisia luentoja ja kursseja sekä fyysisissä
  lokaatioissa että verkossa.
 • myydä kannatustuotteita
 • järjestää jäsenhankintakampanjoita sekä muita tapahtumia ja
  tempauksia
 • myydä verkkolehteen mainostilaa
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
  omaisuutta
 • hankkia toiminnalleen ulkopuolisia sponsoreita. Sponsoreista,
  niiden hankinnasta ja lukumäärästä päättää hallitus ja sponsoreiden
  kartoitus toteutetaan hallituksen ja sponsorivastaavan välisessä
  yhteistyössä.

LUKU 3
Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki kissoista ja kissan
aseman parantamisesta kiinnostuneet henkilöt, joko varsinaisiksi
jäseniksi tai kannatusjäseniksi.

Jäsenen tulee noudattaa Suomen Agilitykissat ry:n sääntöjä.

Jäsenen tulee maksaa vuosittain syyskokouksessa erikseen määrättävä
jäsenmaksu tammikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta
täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, ajaa
yhdistyksen tärkeäksi katsomaa asiaa ja jakaa yhdistyksen arvot.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä vähintään 15 vuotta
täyttänyt yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö/yhdistys,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet
hakemuksen perusteella.

Kunniajäseneksi hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi hyväksymiseen vaaditaan 3/4 läsnä olevien
hallitusten jäsenten kannatus. Kunniajäseneksi valitaan henkilö,
joka on vaikuttanut merkittävästi kissan arvostuksen kasvuun ja
kehittänyt kissa-agilityä ja muuta kissoihin liittyvää
harrastustoimintaa. Hallitus voi myös ehdottaa yhdistyskokouksessa
kunniajäsenyyden myöntämistä merkittäväksi katsomalleen henkilölle.
Hallituksen ehdottamat kunniajäsenyydet myönnetään yhdistyskokouksen
äänienemmistöllä.

Jäsentietojen luovuttaminen

Jäsentietoja saa luovuttaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukaisesti.


LUKU 4
Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän
ei maksa jäsenmaksuaan yhden (1) kuukauden sisällä laskun
eräpäivästä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän halventaa
käyttäytymisellään, vaikeuttaa huomattavasti yhdistyksen toimintaa,
ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai on menettelyllään tuottanut
huomattavaa vahinkoa yhdistykselle. Jäsen voidaan erottaa myös
silloin, kun käy ilmi, että hän on laiminlyönyt kissojensa hoidon
tai hylännyt/jättänyt ne heitteille.

Erottamispäätös syntyy hallituksen 2/3 äänten enemmistöllä.
Erottamispäätöksestä ilmoitetaan erotetulle kirjallisesti
(esimerkiksi sähköpostitse).

Erotetulla ei ole minkäänlaista oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai
maksujen takaisinsaamiseen.

Jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen. Jäsenellä
ei ole oikeutta saattaa erottamispäätöstä yhdistyskokouksen
ratkaistavaksi.


LUKU 5
Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen
jäsenmaksun erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Jäsenet suorittavat jäsenmaksunsa kunakin vuonna tammikuun loppuun
mennessä.

Yhdistyksen verkkolehden jäsenille tarkoitetun sisällön käyttöön
oikeuttava salasana toimitetaan vain jäsenmaksun maksaneille. Mikäli
jäsenmaksu erääntyy, poistetaan jäsenen verkkolehden salasana
käytöstä. Lokakuun jälkeen jäseneksi liittyneille voidaan myöntää
kaupan päälle seuraavan vuoden jäsenyys.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.


LUKU 6
Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä
jäsensihteeri. Rahastonhoitajan ja jäsensihteerin tehtävät voidaan
määrätä myös samalle henkilölle. Lisäksi hallitukseen voidaan valita
2-4 muuta jäsentä tarpeen mukaan ja heille varajäsenet.

Hallituksen toimintakausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen
jäsenet voidaan valita uudelleen, eikä erovuoroja jaeta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyessään
varapuheenjohtajan, kutsusta, kun se katsotaan aiheelliseksi, tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä sekä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


LUKU 7
Muut toimihenkilöt

Hallituksen ulkopuolelta voidaan yhdistyskokouksen päätöksellä
nimetä toimihenkilöitä erilaisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi
verkkolehden päätoimittajaksi ja sponsorivastaavaksi.

Toimihenkilöiden tarvetta ja toimenkuvaa kartoitetaan tarvittaessa
vuosikokousten yhteydessä.

Myös hallituksen jäsenet voivat toimia yhdistyksen toimihenkilöinä,
mutta toimihenkilön ei tarvitse olla hallituksen jäsen.
Paikallistoiminnan vastuuhenkilöksi ryhtymiseen riittää
hallitukselle tehtävä kirjallinen (esim. sähköpostitse tehtävä
vapaamuotoinen) ilmoitus, joka voidaan tehdä myös kesken toimintakauden.

Mikäli toimihenkilö lopettaa tehtävässään kesken toimintakauden,
voidaan hänelle valita seuraaja loppukaudeksi hallituksen
päätöksellä.

Toimihenkilöiden sekä paikallistoiminnan vastuuhenkilöiden tulee
olla yhdistyksen jäseniä.


LUKU 8
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja kumpikin yksin.


LUKU 9
Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, eli 1.1.-31.12.

Yhdistyksellä on 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2
varatoiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajat valitaan yhdistyksen
kevätkokouksessa aina vuodeksi kerrallaan. Toiminnantarkastajan
toimikausi on yksi toimintavuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima
toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle vähintään 3
viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa
lausuntonsa vähintään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.


LUKU 10
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous
elo-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vrk kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja
kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.


LUKU 11
Kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7
vrk ennen kokousta, jäsenille lähetetyllä sähköpostiviestillä,
sosiaalisen median viestillä tai yhdistyksen verkkosivuilla
julkaistulla kokouskutsulla.

Jäsenten, joille kokouskutsu lähetetään sähköpostitse, tulee
ilmoittaa hallitukselle välittömästi, mikäli sähköpostiosoite
vaihtuu, otetaan pois toiminnasta tai jos sähköpostiosoite ei toimi.
Kokouskutsu katsotaan lailliseksi, vaikka sähköpostiosoitteen
voimassaolo olisi lakannut, jollei sähköpostiosoitteen haltija ole
asiasta hallitukselle ilmoittanut.

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja, tai hänen estyessä
varapuheenjohtaja, voi tarvittaessa kutsua hallituksen kokoon
hallituksen kokousta varten.


LUKU 12
Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa (pidetään tammi-toukokuussa)
käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan
  tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
  lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Valitaan toiminnantarkastaja(t) seuraavalle toimintakaudelle
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa (pidetään elo-joulukuussa) käsitellään
seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan
  tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 5. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle
  kalenterivuodelle
 6. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille mahdollisesti
  maksettavista palkkioista
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) viimeistään 15.12., jotta
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Mikäli yhdistyksen jäsen
haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti (esimerkiksi
sähköpostitse) viimeistään 15.7., jotta asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.


LUKU 13
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on aina mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen purkautuessa on siitä ilmoitettava
Suomen Kissaliitto ry:lle.